Prosím, venujte pozornosť nasledujúcej informácii týkajúcej sa ochrany poskytnutých osobných
údajov v súvislosti s vybavovaním Vašej otázky, riešením sťažnosti, alebo nahlásením nežiaduceho
účinku.

Spôsob, akým spracúvame a získavame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracúvať výlučne na účely vybavenia Vašej otázky, riešenia sťažnosti,
alebo nahlásenia nežiaduceho účinku.

Získavame iba tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Medzi tieto osobné údaje patria:
meno (vrátane oslovenia, titulu, a pod.); pohlavie; adresa bydliska; vek a dátum narodenia; e- mailová
adresa; telefónne čísla a ďalšie zvláštne kategórie osobných údajov ako sú napr. informácie týkajúce sa
zdravotného stavu.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia si našej zákonnej povinnosti
monitorovať a zaznamenávať nežiaduce účinky v zmysle zákona 18/2018 Z.z..

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely vybavenia Vašej otázky alebo riešenia sťažnosti
prebieha na základe našich oprávnených záujmov, keďže predmetné spracúvanie údajov nám umožňuje
prijatú otázku zodpovedať, resp. prijatú sťažnosť riešiť.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať na dobu, ktorú nám ukladá zákon, a to nasledovne:

 • po dobu 10 rokov v prípade nahlásenia nežiaduceho účinku po zániku alebo zrušení registrácie
  na príslušný produkt, kdekoľvek na svete,
 • po dobu 1 roka v prípade reklamácie produktu, ktorého šarža exspirovala alebo rok od podania
  sťažnosti (podľa toho, ktoré z uvedeného trvá dlhšie),
 • po dobu 5 rokov v prípade otázky, a to odo dňa jej prijatia.

Zdieľanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú sprístupnené zamestnancom Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. a tiež oprávneným zamestnancom vybraných zmluvných dodávateľov Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. V určitých prípadoch tieto údaje zdieľame s regulačnými úradmi. Pri zdieľaní údajov s regulačnými úradmi mená pacientov neuvádzame.

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do krajín mimo Európsky hospodársky priestor. Platné
zákony o ochrane osobných údajov v týchto krajinách nemusia poskytovať zodpovedajúcu úroveň
ochrany osobných údajov a preto prijímame ďalšie opatrenia za účelom zabezpečenia zodpovedajúcej
úrovne ochrany Vašich osobných údajov. Viac informácií o týchto opatreniach nájdete na tomto mieste.

Spoločnosť Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. sa zaväzuje prijať príslušné právne, organizačné a technické opatrenia na účely ochrany Vašich údajov v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

V zmysle plastných právnych predpisov SR a EÚ ste oprávnená/ý:

 • požiadať spoločnosť Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. o informáciu týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov, ktorými disponuje;
 • požiadať o opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, alebo namietať proti tomuto spracúvaniu;
 • požiadať o obmedzenie rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov;
 • požiadať o prijatie alebo prenos osobných údajov poskytnutých spoločnosti Bausch & Lomb Poland sp. z o.o., do inej organizácie v strojovo čitateľnej forme;
 • podať sťažnosť miestnemu orgánu dohľadu, ak dôjde k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných
  údajov alebo ak ste v dôsledku nezákonného spracúvania vašich osobných údajov utrpeli ujmu.

Vždy sa môžete rozhodnúť, či s nami budete zdieľať Vaše osobné údaje alebo nie. Ak máte námietky
voči spracúvaniu osobných údajov, budeme Vaše rozhodnutie rešpektovať v rozsahu povolenom
zákonom.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo iných informácií, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu: gdpr.sk@bauschhealth.com

Go to top